شرایط صحت معامله در این مقاله به بررسی شرایط صحت قرارداد از جمله قصد ، اهلیت ، مورد معامله و هدف از معامله می پردازیم .
Top