آیا مهریه به زن نازا تعلق می گیرد در این مقاله به بررسی مالکیت زن بر مهریه ، تعلق مهریه به زن و مهریه زن نازا می پردازیم .
Top