شرایط صدور قرار ترک تعقیب در این مقاله به بررسی قرار ترک تعقیب چیست و شرایط صدور آن می پردازیم .
Top