نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف در این مقاله ابتدا نحوه ثبت و رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف ، مواردی که شورای اقدام به صدور گزارش اصلاحی یا رای می کند ، بررسی می کنیم .
Top