حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد در این مقاله حکم غیابی و تفاوت آن با حکم حضوری توضیح داده می شود .
Top