نحوه ارائه پیوست های دادخواست در این مقاله به بررسی پیوست های دادخواست و نکات مربوط به آن می پردازیم .