به چه رابطه ای نامشروع می گویند ؟ در این مقاله سعی داریم رابطه نامشروع را تعریف کنیم و دامنه آن را بیان کنیم .
Top