» ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده 474 قانون آیین دارسی کیفری باشد، نحوه ثبت درخواست‌ اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک، بدین صورت است که باید تمام توضیحات در درخواس... [بیشتر...]

» اعتبار امر مختومه کیفری
اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده که براساس این قاعده اگر دعوای طرح شده باشد و رای صادر شده باشد همان اشخاص نمی توانند دوباره برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوا را دوباره مطرح کنن... [بیشتر...]

» جنون قبل از صدور حکم قطعی
اگر فردی قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که قبل از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون مثل تخفیف در اعمال مجازات ، رافع مسئولی... [بیشتر...]

» اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد و اگر دیوان درخواست را درست تشخیص ... [بیشتر...]

» اثر اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی کیفری یکی از راه های فوق العاده رسیدگی به شکایت است ، تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و اگر از متهم تامین اخذ نشد است یا اگر از متهم تامین اخذ شده... [بیشتر...]

» گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
جرایم به طور کلی به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شود در جرایم غیر قابل گذشت ، گذشت شاکی در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به این جرایم اثر نخواهد داشت و گذشت شاکی در اینگونه جرایم ممک... [بیشتر...]

» تحت نظر قرار دادن متهم
حقوق متهم در طی مراحل رسیدگی به پرونده در مرجع قضایی همواره باید رعایت شود ، مانند اصل بر برائت . بر همین اساس ظابطان نمی توانند بر طبق قانون متهم را تحت نظر قرار دهند مگر در جرایم مشهود که ... [بیشتر...]

» جنون پس از صدور حکم قطعی
اگر فردی بعد از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که بعد از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون برای دادگاه درنظر گرفته است از جمله تعویق&nb... [بیشتر...]

» مرجع صالح رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه در ایران
با توجه به این اصل که هر جرمی مستوجب مجازات است دادگاه های کیفری ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی بیگانگان در ایران را دارند و اگر جرمی نسبت به اتباع بیگانه در محدوده جغرافیایی ایرا... [بیشتر...]

» رسیدگی ترافعی چیست
اصل ترافعی بودن رسیدگی یکی از اصول اولیه دادرسی است که برای داشتن یک دادرسی منصفانه و برقراری عدالت میان طرفین دعوا بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است . این اصل&n... [بیشتر...]


Top