» نمونه لایحه دفاعیه کیفری
در متن لایحه دفاعیه کیفری هر یک از طرفین دعوی اعم از شاکی و متهم می توانند مطالب خود را پیرامون جنبه های عینی و حقوقی موضوع قید کرده و به اطلاع دادگاه برسانند . این موضوع از آن جهت مهم است ک... [بیشتر...]

» ارجاع پرونده به دادیاری به چه معناست
زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح می شود ، دادستان با لحاظ مقررات قانونی و اصل تخصص ، پرونده را به بازپرس و یا دادیار ارجاع می دهد و طبق قانون ، ارجاع پرونده به دادیاری به این معناست که پرونده ... [بیشتر...]

» اعتراض به قرار نهایی دادسرا
اعتراض به قرار نهایی دادسرا توسط شاکی در شرایطی است که دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر نموده باشد که مهلت اعتراض به قرار نهایی دادسرا برای اشخاص مقیم ایران ده روز از تاریخ دریافت ... [بیشتر...]

» برای شکایت به کجا مراجعه کنم
در پاسخ به این سوال که برای شکایت به کجا مراجعه کنم ، باید گفت که شکایت از دیگران می تواند به شکل کیفری ( در مورد جرایم در دادسراها و دادگاه های کیفری ) و حقوقی ( در صورت نقض حقوق دیگران در ... [بیشتر...]

» ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده 474 قانون آیین دارسی کیفری باشد، نحوه ثبت درخواست‌ اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک، بدین صورت است که باید تمام توضیحات در درخواس... [بیشتر...]

» اعتبار امر مختومه کیفری
اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده که براساس این قاعده اگر دعوای طرح شده باشد و رای صادر شده باشد همان اشخاص نمی توانند دوباره برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوا را دوباره مطرح کنن... [بیشتر...]

» جنون قبل از صدور حکم قطعی
اگر فردی قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که قبل از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون مثل تخفیف در اعمال مجازات ، رافع مسئولی... [بیشتر...]

» اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد و اگر دیوان درخواست را درست تشخیص ... [بیشتر...]

» اثر اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی کیفری یکی از راه های فوق العاده رسیدگی به شکایت است ، تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و اگر از متهم تامین اخذ نشد است یا اگر از متهم تامین اخذ شده... [بیشتر...]

» گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
جرایم به طور کلی به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شود در جرایم غیر قابل گذشت ، گذشت شاکی در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به این جرایم اثر نخواهد داشت و گذشت شاکی در اینگونه جرایم ممک... [بیشتر...]


Top