» لازم یا جایز بودن عقد رهن
جایز و لازم بودن از مواردی است که پایبندی افراد به عقد را مشخص می کند . در عقد رهن ، شرایط خاصی در باب جواز و لزوم وجود دارد . یعنی احکام مشابهی در رابطه با طرفین عقد وجود ندارد . این تفاوت ... [بیشتر...]

» اقسام رهن
در این مقاله به اقسام رهن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ویژگی های مال موضوع عقد رهن یا مال مرهونه
در این مقاله به بررسی ویژگی های مال موضوع عقد رهن یا مال مرهونه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» معنی و موارد فک رهن چیست
در این مقاله به مفهوم و موارد فک رهن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» شرایط عقد رهن
در این مقاله به شرایط عقد رهن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه قرارداد رهن خانه
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد رهن خانه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قرارداد رهن ، ماهیت و ارکان آن
در این مقاله به بررسی عقد رهن ، ماهیت و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top