» شرایط اجاره مال موقوفه
1397/04/30
 در این مقاله به بررسی شرایط اجاره مال موقوفه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» متولی وقف کیست ، نحوه تعیین و مدت زمان تولیت
1397/04/27
انجام امور مربوط به مال موقوفه نیازمند تعیین شخصی است که به عنوان متولی مال موقوفه اقدامات لازم را در راستای حفظ مال موقوفه انجام داده و آن را به نحو احسن اداره نماید . ... [بیشتر...]

» اداره مال موقوفه توسط چند متولی
1397/04/27
در این مقاله می خواهیم به موضوع شیوه های اداره کردن مال موقوفه توسط چند متولی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

» وظایف متولی چیست و نحوه واگذاری آن به دیگری
1397/04/26
در این مقاله به بررسی وظایف متولی و واگذاری وظایفِ متولی به دیگری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» موارد عزل متولی وقف و نحوه آن
1397/04/26
در این مقاله به بررسی موارد عزل متولی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وقف چیست و ارکان آن
1397/04/25
در این مقاله ارکان عقد وقف از جمله واقف ، موقوف علیهم و موقوف را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» استثنائات فروش مال موقوفه
1397/04/24
در این مقاله نظام ویژه فروش مال موقوفه و موارد فروش مال موقوفه را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» تعریف وقف عام و وقف خاص و تفاوت آنها
1397/04/24
در این مقاله به بررسی انواع وقف از جمله وقف عام ، وقف خاص و تفاوت وقف عام و وقف خاص می پردازیم .   ... [بیشتر...]

صفحات: 1

وقف
Top