» تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آنها
1397/03/29
مفهوم عقد تملیکی ، عقد عهدی و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تعریف عقد رضایی عقد تشریفاتی عقد عینی و تفاوت آنها
1397/03/28
 در این مقاله به بررسی مفهوم عقد رضایی ، عقد تشریفاتی و عقد عینی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها
1397/03/28
در این مقاله به بیان مفهوم عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تعریف عقد معوض و عقد مجانی و تفاوت آنها
1397/03/27
در این مقاله به بررسی مفهوم عقد معوض ، عقد غیرمعوض یا عقد مجانی و تفاوت آنها می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تعریف عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها
1397/03/24
ما در این مقاله به بررسی عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط صحت معامله
1397/03/20
در این مقاله به بررسی شرایط صحت معامله از جمله قصد ، اهلیت ، مورد معامله  و هدف از معامله می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

سایر عقود
Top