» تعهد به انجام کار در قرارداد
1397/04/20
در این مقاله شرایط تعهد به انجام دادن کار در قرارداد را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
1397/04/02
در این مقاله به بررسی اینکه آیا می شود خسارت عدم انجام تعهد را گرفت و شرایط مطالبه آن ، می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حق حبس و نحوه اعمال آن
1397/03/30
در این مقاله می خواهیم به حق حبس و نحوه اعمال آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» در چه مواردی حق حبس وجود ندارد ؟
1397/03/30
در این مقاله به بررسی مواردی که حق حبس وجود ندارد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آنها
1397/03/29
مفهوم عقد تملیکی ، عقد عهدی و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تعریف عقد معلق و عقد منجز
1397/03/29
در این مقاله به بررسی مفهوم عقد معلق و عقد منجز می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تعریف عقد رضایی عقد تشریفاتی عقد عینی و تفاوت آنها
1397/03/28
 در این مقاله به بررسی مفهوم عقد رضایی ، عقد تشریفاتی و عقد عینی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها
1397/03/28
در این مقاله به بیان مفهوم عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تعریف عقد معوض و عقد مجانی و تفاوت آنها
1397/03/27
در این مقاله به بررسی مفهوم عقد معوض ، عقد غیرمعوض یا عقد مجانی و تفاوت آنها می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تعریف عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها
1397/03/24
ما در این مقاله به بررسی عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

سایر عقود
Top