» شرایط درخواست سرپرستی کودکان بی سرپرست و نحوه صدور تقاضانامه
1398/05/10
در این مقاله به بررسی شرایط درخواست سرپرستی کودکان بی سرپرست و نحوه صدور تقاضانامه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حکم سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و نحوه صدور آن
1398/05/10
در این مقاله به بررسی حکم سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و نحوه صدور آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حدود اختیارات قیم
1398/03/27
در این مقاله به بررسی حدود اختیارات قیم  می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» کفالت اداری
1397/10/16
در این مقاله به بررسی کفالت اداری ، نمونه کفالت اداری و تفاوت کفالت اداری با تفویض اختیار خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» تفویض اختیار و شرایط صحت آن
1397/10/16
در این مقاله به بررسی تفویض اختیار چیست ، شرایط صحت تفویض اختیار و تفاوت تفویض اختیار و کفالت اداری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» خواهان کیست و شرایط او برای اقامه دعوی
1397/10/15
در این مقاله به بررسی خواهان کیست و شرایط او برای اقامه دعوی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تقسیمات کشوری ایران
1397/10/15
در این مقاله به توضیح تقسیمات کشوری به ترتیب اعم از روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

» قانون تقسیمات کشوری
1397/10/15
در این مقاله بررسی  قانون تشکیل ایالات و ولایات ، قانون تقسیمات کشوری  1316 و  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 1362 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» فرزند خواندگی و شرایط زوجین و داوطلبان سرپرستی
1397/10/12
در این مقاله به بررسی فرزند خواندگی و شرایط زوجین و داوطلبان سرپرستی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» سند ملکی و انواع آن
1397/10/10
در این مقاله به بررسی سند ملکی و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]


سایر موضوعات حقوقی
Top