» شکایت از مدیر دفتر دادگاه
در صورتی که مدیر دفتر دادگاه از انجام وظایف اداری خود سرپیچی یا در آن ها کوتاهی کرده باشد یا مرتکب یکی از جرایم عمومی شود ، می توان از او در هیئت بدوی رسیدگی کننده به تخلفات اداری کارمند داد... [بیشتر...]

» واخواهی از دادنامه کیفری
اگر محکوم علیه در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و لایحه هم ارسال نکرده باشد می تواند در مهلت 20 روز از دادنامه کیفری که برای او صادر شده است ، واخواهی کند البته به جز مواردی که محکوم به ... [بیشتر...]

» دادنامه کیفری چیست
هر زمان قاضی پرونده پس از بررسی و تحقیقات لازم تصمیمش را راجع به پرونده کیفری اعلام کند این تصمیم در غالب رای به صورت کتبی تحت شرایط خاص نوشته می شود و به طرفین دعوا ابلاغ می شود ک... [بیشتر...]

» حکم ورود به منزل
حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی جرائم توسط دادگاه توسط بازپرس ، دادیار تحقیق یا قاضی به منظور دسترسی به متهم یا دسترسی به شواهد و آلات و ادوات جرم صا... [بیشتر...]

» نحوه طرح شکایت اشخاص محجور
نحوه طرح شکایت اشخاص محجور در محاکم قضایی به این صورت است که این اشخاص اگر مورد ظلم قرار بگیرند نمی توانند به تنهایی در دادگاه حاضر شده و طرح شکایت کنند ، حتما ولی یا قیم باید به نمایندگی از... [بیشتر...]

» پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
با تصویب لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در هیات دولت ، کودکان و نوجوانان بزه‌ کار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با این پلیس مواجهه پیدا م... [بیشتر...]

» قرار نهایی دادیاری
قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب ، قرار ترک تعقیب و قرار جلب به دادرسی ، انواع قرار های نهایی ای هستند که در دادسرا توسط بازپرس یا توسط دادیار تحقیق که نماینده دادستان است صادر می شود... [بیشتر...]

» نماینده دادستان کیست
نماینده دادستان یا دادیار ، یک مقام قضایی است که در دادسرا تحت ریاست و نظارت دادستان و به نمایندگی از طرف او انجام وظیفه می کند و تابع دادستان است . او با ارجاع دادستان ، امور سرپرستی ،... [بیشتر...]

» جنون متهم
جنون یا دیوانگی متهم اگر قبل از وقوع جرم باشد مانع از مسئولیت کیفری متهم نخواهد بود ، اما از آثار دیوانگی متهم در پرونده های قضایی این است که اگر هنگام وقوع جرم باشد رافع مسئولیت کیفری ... [بیشتر...]

» فوت متهم در پرونده های کیفری
در صورت فوت متهم در پرونده کیفری چه در زمان تعقیب چه در خلال رسیدگی به پرونده در دادگاه یا دادسرا ، روند رسیگی متوقف می شود و هیچ کسی مسئول جرم انجام شده از جانب متهم نیست مگر در صورت پرداخت... [بیشتر...]


Top