» نرخ دیه سال 98
1398/01/21
در این مقاله به بررسی نرخ دیه سال در سال 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی
1397/10/16
در این مقاله به بررسی حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» سوء پیشینه کیفری و موارد آن
1397/10/11
در این مقاله به بررسی سوء پیشینه کیفری و موارد آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم
1397/10/06
در این مقاله به بررسی نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم
1397/10/05
در این مقاله به بررسی مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم یا مجرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» رشوه چیست و مجازات آن
1397/10/05
در این مقاله به بررسی اینکه رشوه چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مجازات کودک آزاری
1397/10/01
در این مقاله به بررسی مجازات کودک آزاری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مجازات تکرار جرم چیست
1397/09/28
در این مقاله به بررسی تکرار جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن
1397/09/27
در این مقاله به بررسی قصاص نفس و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن
1397/09/26
در این مقاله به بررسی جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]


سایر موضوعات کیفری
Top