» کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
1398/05/30
در این مقاله به بررسی کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حکم تخلیه مستاجر
1397/09/12
در این مقاله به بررسی نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» حقوق و تکالیف موجر
1397/09/05
در این مقاله به بررسی حقوق و تکالیف موجر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» حقوق و تکالیف مستاجر
1397/09/05
در این مقاله به بررسی حقوق و تکالیف مستاجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اجور معوقه و نحوه مطالبه آن
1397/08/29
در این مقاله به بررسی اجور معوقه و نحوه مطالبه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل
1397/07/10
بر اساس قانون مدنی ، عقد اجاره عقدی لازم است و هر یک از طرفین ( اجاره دهنده و مستاجر ) باید بدان پایبند باشند . با این حال در مواردی ممکن است که مستاجر بتواند قرارداد اجاره را فسخ کند که این... [بیشتر...]

» نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری
1397/07/09
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد اجاره مغازه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» قرارداد اجاره ، انواع و اوصاف آن
1397/07/07
در این مقاله به بررسی قرارداد اجاره اوصاف و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن
1397/07/05
در این مقاله به فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه قرارداد اجاره آپارتمان
1397/07/04
برای انعقاد قرارداد اجاره منزل ، طرفین اعم از موجر و مستاجر باید قراردادی را تنظیم کنند تا به صورت دقیق ، همه موارد حقوقی در آن لحاظ شده باشد . برای انعقاد قرارداد اجاره منزل ، مسکن و آپارتم... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top