در چه مواردی زن مجاز به عدم تمکین است در این مقاله مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است و به عبارتی از اجازه قانونی برای عدم تمکین برخوردار است را بیان می کنیم .
Top