تعریف وقف عام و وقف خاص و تفاوت آنها در این مقاله به بررسی انواع وقف از جمله وقف عام ، وقف خاص و تفاوت وقف عام و وقف خاص می پردازیم .
Top