تشریفات استماع شهادت شهود در این مقاله به بررسی استماع شهادت شهود در دادگاه یا استماع گواهی گواهان می پردازیم .
Top