سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن در این مقاله به بررسی سوگند یا قسم در دادگاه و انواع و اقسام آن می پردازیم .
Top