وقف چیست و ارکان آن در این مقاله ارکان عقد وقف از جمله واقف ، موقوف علیهم و موقوف را بررسی می کنیم .
Top