واخواهی چیست و چگونه انجام می شود در این مقاله به اینکه واخواهی به چه معناست و واخواهی چگونه انجام می شود خواهیم پرداخت .