شرایط اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا در این مقاله قصد داریم شرایط ماهوی و شرایط شکلی اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا را مورد بررسی قرار دهیم .
Top