سوگند تکمیلی و شرایط آن در این مقاله سوگند تکمیلی چیست و شرایط آن را مورد بررسی قرار می دهیم .
Top