شرایط صحت صیغه موقت در این مقاله شرایط صحت عقد موقت را مورد بررسی قرار می دهیم .
Top