دریافت رضایت نامه از بیمار در این مقاله به توضیح لزوم اخذ برائت از بیمار می‌پردازیم .
Top