تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار در این مقاله به بررسی تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار می پردازیم .