انواع مهریه اعم از مهرالمثل ، مهرالمتعه و مهرالمسمی در این مقاله قصد داریم تا انواع مهریه اعم از مهر المسمّی ، مهر المُتعه و مهر المثل را مطرح نموده و به شرایط تعلق آن به زن بپردازیم .
Top