نحوه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این مقاله به بررسی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مجلس خبرگان رهبری و همچنین نحوه انتخابات این مجلس خواهیم پرداخت .
Top