ثبت نام آزمون قضاوت در این مقاله به شرایط ثبت نام ، جذب عمومی و جذب اختصاصی قضات ، مواد آزمون و ضرایب آن و زمان ثبت نام آزمون قضاوت به طور مفصل پرداخته شده است .
Top