» حکم تولیت چیست
در این مقاله به بررسی حکم تولیت چیست ؟ می پردازیم . ... [بیشتر...]

» صدور حکم تولیت و فرآیند درخواست آن
در این مقاله به بررسی صدور حکم تولیت و فرآیند درخواست آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط اجاره مال موقوفه
 در این مقاله به بررسی شرایط اجاره مال موقوفه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» متولی وقف کیست ، نحوه تعیین و مدت زمان تولیت
انجام امور مربوط به مال موقوفه نیازمند تعیین شخصی است که به عنوان متولی مال موقوفه اقدامات لازم را در راستای حفظ مال موقوفه انجام داده و آن را به نحو احسن اداره نماید . ... [بیشتر...]

» اداره مال موقوفه توسط چند متولی
در این مقاله می خواهیم به موضوع شیوه های اداره کردن مال موقوفه توسط چند متولی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

» وظایف متولی چیست و نحوه واگذاری آن به دیگری
در این مقاله به بررسی وظایف متولی و واگذاری وظایفِ متولی به دیگری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» موارد عزل متولی وقف و نحوه آن
در این مقاله به بررسی موارد عزل متولی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وقف چیست و ارکان آن
در این مقاله ارکان عقد وقف از جمله واقف ، موقوف علیهم و موقوف را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» استثنائات فروش مال موقوفه
در این مقاله نظام ویژه فروش مال موقوفه و موارد فروش مال موقوفه را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» تعریف وقف عام و وقف خاص و تفاوت آنها
عقد وقف ، بسته به اینکه منافع مال موقوفه به چه کسی تعلق گیرد ، می توان آن را به وقف عام و وقف خاص تقسیم بندی کرد . بر این اساس ، وقف عام به وقفی گفته می شود که منافع آن برای عموم وقف شود ؛ و... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top