» مالیات خانه های خالی
بر مبنای ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، خانه هایی که بیش از 120 روز در یک سال خالی باشند، مشمول مالیات خواهند شد و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی بر مبنای دستور العمل... [بیشتر...]

» تصرف عدوانی چیست؟
تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مال غیر منقولی که به هر علتی در ید دیگری است و بر آن تصرف دارد را با زور تصرف نمود. تصرف عدوانی دارای انواع حقوقی و کیفری است که بسته به وجود شرایط می توا... [بیشتر...]

» ثبت نام سند از طریق ماده 147
در حال حاضر ثبت نام سند از طریق ماده 147 قانون ثبت ، از طریق سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت انجام می شود .  انجام مراحل ثبت سند در این سامانه به صورت الکترونیکی بود... [بیشتر...]

» پیگیری صدور سند مالکیت
مالکینی که درخواست صدور سند مالکیت خود را در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت ثبت نموده اند، می توانند با مراجعه به سایت پیگیری صدور سند مالکیت و با استفاده از اطلاعات مرب... [بیشتر...]

» شناسه یکتا سند مالکیت
شناسه یکتا سند مالکیت یا کد یکتا ملک،  شماره ای 18 رقمی است که در قسمت بالایی سند مالکیت و در سمت راست آن قابل مشاهده می باشد. شماره یکتا سند مالکیت، متفاوت از کد رهگیری ملک بوده و پیگی... [بیشتر...]

» حق عینی چیست
حق عینی یکی ازانواع حقوق مالی است که در مقابل حق دینی قرار می گیرد . حق عینی حقی است که بر عین خارجی اعمال می شود در حالی که حق دینی حقی است که نسبت به اشخاص وجود دارد . مثال حق عینی ، مالکی... [بیشتر...]

» مجمع عمومی عادی و وظایف آن
در این مقاله به بررسی مجمع عمومی عادی فوق العاده و وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ساختمان می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» مجمع فوق العاده و وظایف آن
در این مقاله به بررسی مجمع عمومی فوق العاده آپارتمان بر طبق قانون چیست ؟ و وظایف و اختیارت مجمع عمومی فوق العاده می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مجمع عمومی سالانه و وظایف و اختیارات آن
در این مقاله به بررسی مجمع عمومی سالانه و وظایف و اختیارات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مسئول پرداخت هزینه های ساختمان
در این مقاله به بررسی مسئول پرداخت هزینه های ساختمان می پردازیم . ... [بیشتر...]


Top