» ماترک چیست
ماترک متوفی به معنای کلیه اموال و دارایی هایی است که از اشخاص فوت شده به جای می ماند . البته در خصوص تقسیم ترکه باید گفت که ابتدا باید بدهی های متوفی پرداخت و به وصیت های وی عمل شده و سپس نو... [بیشتر...]

» مثال ها و نمونه هایی برای تقسیم ارث
افراد یا به موجب نسب ارث می برند، یا به موجب سبب. از همین رو، فقه اقدام به طبقه بندی وراث نسبی و درجه بندی هر طبقه نموده است و همین امر موجب به وجو آمدن مثال ها و نمونه های مختلف در تقس... [بیشتر...]

» ترکه چیست
ترکه عبارت است از اموال و دارایی هایی که بعد از فوت فرد از او بجا مانده و به بازماندگان و وراث او می رسد. این اموال و دارایی ها می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و دیون باشد... [بیشتر...]

» اختلاف در تقسیم ارث
اختلاف در سهم الارث، عدم مشارکت وراث در فروش مال مشترک از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می باشد. جهت پیشگیری از اختلاف هر فرد می تواند قبل از فوت اقدام به ... [بیشتر...]

» سهم الارث چیست
میزان ترکه ای که متوفی از خود به جای می گذارد پس از استخراج بدهی ها و وصیت متوفی تحت عنوان سهم الارث به هر یک از بازماندگان متوفی که شرایط قانونی را داشته باشد منتقل می شود . قانون نحوه محاس... [بیشتر...]

» سهم ارث بعد از فوت مادر
نحوه تقسیم سهم ارث بعد از فوت مادر به این صورت بوده که اگر فقط پدر و مادر وی در قید حیات باشند، یک سوم ترکه به مادر رسیده و دو سوم به پدر می رسد. در حالتی که فرزندان نیز زنده باشند، سهم هر ی... [بیشتر...]

» سایت انحصار وراثت اینترنتی
در حال حاضر سامانه ای اختصاصی تحت عنوان سایت انحصار وراثت اینترنتی که بتوان تمامی مراحل انحصار وراثت را به شکل اینترنتی و غیر حضوری از طریق آن انجام داد، وجود نداشته؛ اما وراث می توانند... [بیشتر...]

» سهم ارث پدر از فرزند
در میان طبقات ارث ، پدر در طبقه اول قرار گرفته و در کنار سایر وراث طبقه اول یعنی مادر و فرزندان ارث می برد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود مادر و فرزندان ، پدر ، تمام ترکه را به ارث می ب... [بیشتر...]

» سهم ارث مادر از فرزند
سهم ارث مادر متوفی با توجه به حضور و عدم حضور سایر وراث ، دارای حالت های متفاوتی می باشد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود پدر و فرزندان ، سهم الارث مادر ، تمام ترکه است . در حالت نبود فرزندان ... [بیشتر...]

» شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق
بر اساس قانون مدنی زن و شوهر در صورتی از هم ارث می برند که رابطه زوجیت دائم میان آنها برقرار باشد ؛ با این حال در شرایطی ممکن است که زن بتواند پس از طلاق نیز از شوهر خود ارث ببرد و آن زمانی ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

Top