» سهم ارث بعد از فوت مادر
نحوه تقسیم سهم ارث بعد از فوت مادر به این صورت بوده که اگر فقط پدر و مادر وی در قید حیات باشند، یک سوم ترکه به مادر رسیده و دو سوم به پدر می رسد. در حالتی که فرزندان نیز زنده باشند، سهم هر ی... [بیشتر...]

» سایت انحصار وراثت اینترنتی
در حال حاضر سامانه ای اختصاصی تحت عنوان سایت انحصار وراثت اینترنتی که بتوان تمامی مراحل انحصار وراثت را به شکل اینترنتی و غیر حضوری از طریق آن انجام داد، وجود نداشته؛ اما وراث می توانند... [بیشتر...]

» سهم ارث پدر از فرزند
در میان طبقات ارث ، پدر در طبقه اول قرار گرفته و در کنار سایر وراث طبقه اول یعنی مادر و فرزندان ارث می برد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود مادر و فرزندان ، پدر ، تمام ترکه را به ارث می ب... [بیشتر...]

» سهم ارث مادر از فرزند
سهم ارث مادر متوفی با توجه به حضور و عدم حضور سایر وراث ، دارای حالت های متفاوتی می باشد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود پدر و فرزندان ، سهم الارث مادر ، تمام ترکه است . در حالت نبود فرزندان ... [بیشتر...]

» شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق
بر اساس قانون مدنی زن و شوهر در صورتی از هم ارث می برند که رابطه زوجیت دائم میان آنها برقرار باشد ؛ با این حال در شرایطی ممکن است که زن بتواند پس از طلاق نیز از شوهر خود ارث ببرد و آن زمانی ... [بیشتر...]

» سهم الارث دختران
حالت های مختلف ارث بردن دختر از پدر و مادر خود ، عبارت است از این که وراث منحصر به دختر یا دختران متوفی باشد ، وراث پدر و مادر و دختر متوفی باشند و وراث پد... [بیشتر...]

» ترکه متوفی بدون وارث
هنگامی که فردی فوت کرده و در زمان فوت، خویشاوندی اعم از سببی و نسبی نداشته تا اموال او را به ارث ببرد، مطابق قوانین ایران، حکومت وارث او خواهد بود. استثنائا، اگر مردی فوت کرده و تنها وارث او... [بیشتر...]

» ارث بردن فرزند در ازدواج موقت
با توجه به اینکه مطابق قانون مدنی، دختر و پسری که در دوران زوجیت متولد می گردد، ملحق به شوهر است و نظر به اینکه زوجیت اعم است از دائم و موقت، بنابراین فرزند ناشی از ازدواج موقت نیز به والدین... [بیشتر...]

» نحوه تقسیم ارث مادر
در نحوه تقسیم ارث مادر، در فرض وجود پدر و مادر وی بدون فرزندان، یک سوم سهم مادر او و دو سوم، سهم پدر است. در فرض وجود فرزندان، سهم هر یک از پدر و مادر، یک ششم بوده، یک دوم به دختر تنها، دو س... [بیشتر...]

» تقسیم ارث فرزند فوت شده
در حالت فوت فرزند پیش از والدین، در صورت وجود والدین بدون فرزندان متوفی، سهم ارث مادر یک سوم و سهم ارث پدر، دو سوم می باشد. در حالت وجود فرزندان، سهم هر یک از والدین، یک ششم بوده، یک دختر، ی... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

Top