» جعل گواهی ولادت و مجازات آن
بر اساس قانون ، جعل اسناد و اوراقی همچون گواهی ولادت جرم تلقی و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است . مجازات جرم جعل گواهی ولادت ممکن است شامل حبس تعزیری و یا جزای نقدی باشد . مراحل پیگیری ج... [بیشتر...]

» جعل گواهی فوت و مجازات آن
جعل گواهی فوت مانند جعل سایر اسنادی همچون چک ، سند ملکی ، شناسنامه یا کارت ملی جرم بوده و برای جعل گواهی فوت و یا استفاده از آن مجازات در نظر گرفته شده است . مراحل پیگیری جرم جعل گواهی فوت ب... [بیشتر...]

» جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دادگاه و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم جعل
در این مقاله به بررسی دادگاه و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم جعل می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مجازات جعل امضا
در این مقاله به بررسی مجازات جعل امضا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مجازات جعل مدارک تحصیلی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل مدارک تحصیلی و استفاده از مدرک جعلی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مجازات استفاده از سند مجعول
در این مقاله به بررسی مجازات استفاده از سند مجعول می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مجازات جرم گواهی جعل استشهادیه
در این مقاله به بررسی جرم جعل استشهادیه چیست و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top