» مهریه قبل از دخول و نزدیکی
از همان لحظه عقد نکاح ، مهریه تعیین شده ، به ملکیت زن در می آید و شوهر ، موظف به پرداخت آن می شود . بنابراین ، مهریه قبل از دخول ، به زن تعلق خواهد گرفت . میزان مهریه قبل از نزدیکی ، اصولا ت... [بیشتر...]

» نحوه تقسیط مهریه
یکی از شرایط تقسیط مهریه ، آن است که مرد ، بتواند در دادگاه ، ادعای اعسار خود را اثبات نماید . نحوه تقسیط مهریه ، به این صورت است که مرد ، به دادگاه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را داده و ... [بیشتر...]

» اجرا گذاشتن مهریه در دوران عقد
نحوه و مراحل اجرا گذاشتن مهریه در دوران عقد، بدین صورت است که زوجه، ابتدا باید به دفتر ازدواج محل وقوع عقد، مراجعه کرده و فرم مطالبه مهریه از طریق اجراییات ثبت را پر نماید. در صورت... [بیشتر...]

» بخشیدن مهریه در عقد موقت
بخشیدن مهریه در عقد موقت، دارای هیچ منع قانونی نیست و زوجه، به موجب عقد نکاح، مالک مهریه است و می تواند، آن را به زوج ببخشد. اما اقدام به بخشش صداق، شرایطی دارد و باید در دفتر... [بیشتر...]

» مهریه محجورین
از آن جهت که محجورین اعم از صغیر و سفیه و مجنون در بسیاری از موارد، حق تصرف در اموال خود را ندارند ، لازم است که در بیشتر موارد، تعیین مهریه با اجازه ولی و یا توسط وی انجام شود . همچنین برای... [بیشتر...]

» ساقط شدن مهریه بعد از مرگ زن
مهریه، حقی است که به هنگام ازدواج برای زنان ایجاد می شود و مرد موظف است این دین را به زن بپردازد . بنابراین ، در پاسخ به این سوال که آیا فوت یا مرگ زن مهریه وی را ساقط می کند ، باید گفت خیر ... [بیشتر...]

» مهریه همسر دوم
بر اساس قانون مدنی همین که زن و مردی با هم عقد ازدواج بستند ، مهریه تعیین شده به زن تعلق می گیرد و هر زمان و در هر شرایطی که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند . به همین دلیل ، تفاوتی وجود ندا... [بیشتر...]

» هزینه دادرسی مهریه
هزینه دادرسی که برای اجرا گذاشتن مهریه می بایست از جانب زن پرداخت شود 5/3 درصد ارزش خواسته در دادگاه است که همان ابتدای شروع به رسیدگی دریافت می شود اما زن می تواند برای عدم پرداخت آن، دادخو... [بیشتر...]

» بخشیدن بخشی از مهریه
بخشیدن بخشی از مهریه یا بخشش قسمتی از مهریه توسط زن به مرد یا به صورت دست نویس در قالب سند عادی انجام می شود یا زن با در دست داشتن مدارک شناسایی و شناسنامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه می ... [بیشتر...]

» زمان پرداخت مهریه در عقد موقت
زمان پرداخت مهریه در عقد موقت از بعد از خواندن صیغه عقد موقت تا هر زمان که عقد به پایان می رسد امکان پذیر است و دریافت مهریه از طرف زن مهلت قانونی و قاعده خاصی ندارد . ... [بیشتر...]


Top