» اعتراض به شهادت شهود
در صورتی که شهود پرونده ، شرایط ذکر شده در قانون را نداشته باشند ، طرف مقابل می تواند، اقدام به اعتراض به شهادت شهود نماید . یکی دیگر از شرایط اعتراض به شهادت شهود ، آن است که شهادت بیان شده... [بیشتر...]

» نداشتن شاهد در دادگاه
نداشتن شاهد در دادگاه حقوقی و کیفری ، ممکن است شاکی یا خواهان را برای اثبات موضوع ، با دشواری مواجه نماید ؛ اما در صورتی که بتوان به سایر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری استناد نمود ، ... [بیشتر...]

» نحوه رسیدگی به ادله اثبات دعوی کیفری
اثبات دعاوی کیفری به عنوان دلیلی برای ثابت کردن دعوا بیان شده است که در امور و دعاوی کیفری دعاوی با اقرار ، شهادت ، سوگند ، علم قاضی امکانپذیر می باشد و نحوه رسیدگی دادگاه به هریک از اد... [بیشتر...]

» رجوع از شهادت قبل از صدور حکم
در این مقاله آثار و پیامدهای رجوع از شهادت قبل از صدور حکم را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

» نحوه درخواست سوگند استظهاری
در این مقاله نحوه درخواست سوگند استظهاری را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» انواع سوگند قضایی در آیین دادرسی مدنی
در این مقاله انواع سوگند قضایی در آیین دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» اقرار در حقوق و اجزای آن
معنی اقرار در قانون مدنی، عبارت است از بیان مطلبی به ضرر خود و به سود دیگری یا اعتراف به انجام جرم از جانب متهم یا مرتکب جرم. وجود یک حق، نفع دیگری، ضرر شخص اقرار کننده و اخبار، از جمله... [بیشتر...]

» شرایط اقرار کننده یا مقر
در این مقاله شرایط اقرار کننده یا مقر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» شرایط و نحوه صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی
در این مقاله شرایط و نحوه صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

» شرایط و نحوه درخواست سوگند تکمیلی
در این مقاله شرایط و نحوه درخواست سوگند تکمیلی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


Top