» بردن فرزند بدون اجازه شوهر
بردن فرزند از منزل بدون اجازه شوهر ، چه در صورتی که زن و مرد ، هنوز در قید زوجیت هستند و چه زمانی که از هم جدا شده اند ، به لحاظ حقوقی ، ممنوع است . حکم مادری که فرزندانش را از خانه بدو... [بیشتر...]

» حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی
پدر ، مادر و یا سایر اشخاص عهده دار حضانت نمی توانند بدون رضایت دیگری، کودک را از محل اقامت یا سکونت مقرر شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق ، به محل دیگری ببرند . این تغییر مح... [بیشتر...]

» حضانت تا پایان هفت سالگی
بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزند تا پایان هفت سالگی، به عهده مادر قرار گرفته است. پس از هفت سالگی، حضانت فرزندان تا سن بلوغ به عهده پدر است که در مورد دختران ( نه سال تمام قمر... [بیشتر...]

» حضانت فرزند متولد شده در عقد موقت
حضانت فرزند یا فرزندان در عقد موقت یا همان صیغه هم مانند عقد دائم است . حق  حضانت فرزند چه دختر چه پسر تا 7 سالگی با مادر است و بعد از آن دختر تا 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی حضانتش ب... [بیشتر...]

» حضانت دختر بعد از طلاق
مطابق قانون مدنی حضانت فرزند در صورت جدایی یا طلاق زوجین تا هفت سالگی با مادر است چه فرزند دختر باشد چه پسر تفاوتی در اصل حضانت ایجاد نمی کند . بعد از هفت سالگی دختر ، حضانت و نگهداری او تا ... [بیشتر...]

» حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر
حضانت و نگهداری فرزندان چه دختر چه پسر بعد فوت پدر با مادر است حتی اگر مادر ازدواج کند ، حق حضانت از او سلب نخواهد شد . مگر این که قیم او از دادگاه تقاضای سلب حضانت مادر از فرزند ر... [بیشتر...]

» سن قانونی پسر برای تصمیم گیری
براساس قانون حضانت اطفال اعم از دختر و پسر تا سن 7 سالگی بر عهده مادر بوده و بعد از آن تا رسیدن به سن بلوغ برعهده پدر می باشد . فرزندان پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ یعنی 15 سالگی از حضانت وال... [بیشتر...]

» سن قانونی دختر برای تصمیم گیری
حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تا سن هفت سالگی به مادر و پس از آن تا زمانی که کودک از حضانت والدین خود خارج شود ، به پدر اختصاص دارد . در سن بلوغ یعنی در نه سالگی ، دختر از حضانت والدین خود... [بیشتر...]

» شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند
علی رغم اینکه ملاقات فرزندان با پدر و مادر به عنوان حقی در قانون تضمین شده است ، با این حال اگر ملاقات با کودک به مصلحت نبوده و سبب ایجاد آسیب برای کودک بشود ، می توان ساعات و مدت زمان ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست سلب حضانت در صورت اعتیاد پدر
اعتیاد پدر یکی از دلایل مورد استناد جهت سلب حضانت پدر می باشد ؛ به ویژه در صورتی که این اعتیاد مضر به حال فرزند و مصلحت وی باشد . به همین دلیل ، می توان با تنظیم یک نمونه از دادخواست سلب حضا... [بیشتر...]


Top