صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی در این مقاله صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی و رای وحدت رویه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده را بررسی می نماییم .
Top