مهلت تجدید نظر خواهی از رأی و زمان آغاز درخواست در این مقاله این مطلب که مهلت تجدید نظر خواهی چقدر است و از چه زمانی آغاز می شود را مورد بررسی قرار می دهیم .
Top