» حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته
زمانی که تاجر از پرداخت دیون خود ناتوان شده و اعلام ورشکستگی می کند دادگاه موظف به حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته است . در این حالت برای تاجر ورشکسته حکم جلب صادر نمی شود و شخصی ... [بیشتر...]

» تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن
گاهی اوقات تاجر و یا شرکت تجارتی از بازپرداخت بدهی های خود ناتوان می شوند که به این حالت ورشکستگی می گوییم . قانون تجارت حمایت های خاصی را برای افراد و شرکت های و تاجران ورشکسته در نظر گرفته... [بیشتر...]

» مدیر تصفیه کیست و وظایف او
در این مقاله به بررسی اینکه مدیر تصفیه کیست و وظایف او می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن
در این مقاله به بررسی قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تفاوت اعسار و ورشکستگی
در این مقاله به بررسی تفاوت اعسار و ورشکستگی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ورشکستگی به تقلب
در این مقاله به بررسی ورشکستگی به تقلب و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ورشکستگی به تقصیر
در این مقاله به بررسی ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» انواع ورشکستگی به تقصیر
در این مقاله به بررسی انواع ورشکستگی به تقصیر اعم از اجباری و اختیاری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» انواع ورشکستگی
در این مقاله به بررسی انواع ورشکستگی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top