» دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
مهلت مطالبه یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از اعلام ختم دادرسی می باشد و نحوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان به این صورت است که زیان دیده برای مطالبه و تقدیم دادخواست باید تصویر یا رونوشت مص... [بیشتر...]

» دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت و نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست هزینه های انجام شده از شرکت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست مطالبه سفته
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست مطالبه سفته و نحوه تنظیم آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست اخذ به شفعه
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست اخذ به شفعه و تنظیم و نوشتن دادخواست اخذ به شفعه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی
در این مقاله به بررسی دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» توقیف دادخواست و موارد آن
در این مقاله به بررسی توقیف دادخواست و موارد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل جنون ادواری همسر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع
در این مقاله به بررسی دادخواست فسخ معامله به علت وجود عیب در مبیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد
در نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد، لازم است تا به نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست طلاق از طرف مرد توجه شود. در دادخواست طلاق یک طرفه از طرف زوج، ضروری است تا مشخصات زوج و زوجه، خواسته ... [بیشتر...]

» نمونه شکواییه هتک حرمت
شکواییه ای که باید به دادسرا تقدیم شده، در مورد تمام شکایت های کیفری دارای فرم ثابتی می باشد. نمونه شکواییه هتک حرمت نیز مانند این فرم بوده و نحوه تنظیم و نگارش... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

Top