» قانون تمدید اجاره در زمان کرونا
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ، شرایط و استثنائات تمدید قرارداد اجاره ۱۴۰۰ مشخص شده است . بر اساس مصوبه قانون تمدید اجاره در زمان کرونا که ابتدا در سال 1399 به تصویب رسیده است ، کلی... [بیشتر...]

» کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل
در این مقاله به بررسی کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل می پردازیم . ... [بیشتر...]

» الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
در این مقاله به بررسی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می پردازیم . ... [بیشتر...]

» موارد مذکور در اجاره نامه
در این مقاله به بررسی موارد مذکور در اجاره نامه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» عدم استرداد ودیعه توسط موجر
در این مقاله به بررسی عدم استرداد ودیعه توسط موجر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» توقیف ملک موجر بابت عدم استرداد ودیعه
در این مقاله به بررسی توقیف ملک موجر بابت عدم استرداد ودیعه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» موارد پرداخت حق سرقفلی توسط موجر
در این مقاله به موارد پرداخت حق سرقفلی توسط موجر می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» نحوه تعیین میزان اجاره بها
در این مقاله به بررسی نحوه تعیین میزان اجاره بها می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط اجاره مال مشاع
در این مقاله به بررسی شرایط اجاره مال مشاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» پرداخت اجاره بها در قرارداد اجاره
در این مقاله به بررسی نحوه پرداخت اجاره بها در قرارداد اجاره و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

Top