» بیع معاطاتی چیست
بیع معاطاتی نوع خاصی از عقد بیع است که در آن ایجاب و قبول به وسیله‌ ی الفاظ اعلام نمی‌ شوند و می‌ تواند به وسیله‌ ی عملی که نشان‌ دهنده‌ ی قصد طرفین است صو... [بیشتر...]

» خیار تاخیر ثمن و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی خیار تاخیر ثمن و شرایط اعمال آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» زمان تحویل کالا در قرارداد خرید و فروش
در این قرارداد به موعد تسلیم  کالا در قرارداد خرید و فروش می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» ضمانت اجرای عدم انجام تعهد در قرارداد تعهد به انتقال
در این مقاله به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام تعهد در قرارداد تعهد به انتقال می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» محل تحویل کالا در قرارداد خرید و فروش
در این مقاله به بررسی محل تسلیم کالا در قرارداد خرید و فروش می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تعهدات طرفین در سند تعهد به انتقال
در این مقاله به بررسی تعهدات طرفین در سند تعهد به انتقال می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» خرید و فروش مال از روی نمونه
در این مقاله به بررسی فروش مال از روی نمونه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مخارج تسلیم کالا در قرارداد خرید و فروش
در این مقاله به بررسی مخارج تسلیم کالا در قرارداد خرید و فروش می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» اسقاط کافه خیارات یعنی چه
در این مقاله به بررسی معنی اسقاط کافه خیارات می پردازیم . ... [بیشتر...]

» خیار عیب چیست
در این مقاله به بررسی خیار عیب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top